Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика

Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика (Програмата) е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, насочена към насърчаване на устойчивите енергийни решения за МСП.

Целите на програмата са:

 • Подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии, използвани в МСП.
 • Намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване на, полезни за околната среда, намаляващи отпадъците и  енергоспестяващи производствени технологии.

Тази програма е иновативна, защото обединява в един процес схема за безвъзмездна финансова помощ финансирана със средства от Структурните фондове на ЕС и заемно финансиране от търговските банки на принципа „на едно гише”.

Компонента за безвъзмездна финансова помощ по програмата се предоставя от МИЕТ в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 (ОП „Конкурентоспособност”).

Заемният компонент се управлява от ЕБВР и се предоставя в рамките на Финансовия инструмент „Енергийна ефективност за конкурентоспособна икономика” (Финансовия инструмент). По Финансовия инструмент се предоставят кредитни линии на местни търговски банки (участващи банки), по които се отпускат заеми на МСП.

Асистент по проекта е КОНСОРЦИУМ ТУ – ТЕХНОЛОГИИ – РУВЕКС, който осигурява подкрепа на МИЕТ при изпълнение на програмата и съдейства в процеса на разглеждане на формуляри за кандидатстване и одобряване на проектни предложения.

След като проектите бъдат изпълнени, Асистентът по верификацията, дружество по ЗЗД "КПМГ БЪЛГАРИЯ и И ЕС ДИ", верифицира техническото изпълнение на всеки проект. Успешната верификация е предварително условие за изплащането на безвъзмездната финансова помощ.

Безвъзмездна финансова помощ

Безвъзмездна финансова помощ

Безвъзмездната финансова помощ по настоящата програма се предоставя от  Управляващия орган (УО) и се финансира със средства от ОП „Конкурентоспособност”. Управляващият орган отговаря за окончателното одобрение на проектните предложения, и сключва договорите за безвъзмездна финансова помощ със одобрените кандидати.

На проверка и одобрение от УО подлежат само проектни предложения, подадени от кандидати, които са преминали проверката за съответствие с техническите изисквания за допустимост и за съответствие с изискванията за избор на изпълнител (извършена от Асистента по проекта) и проверката за финансова допустимост (извършена от някоя от участващите банки).

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 2 млн. лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ зависи от вида на проекта, като максималният интензитет на помощта е 50% от допустимите разходи:

 

Вид проектИнтензитет на безвъзмездната финансова помощ
(% от общо допустимите разходи)
Технологично-ориентирани проекти 30%
Проекти с изготвено  обследване за енергийна ефективност40%

Добавка към процента безвъзмездна финансова помощ при наличие на някоя от следните характеристики:

 • Технологични проекти с незадължителен енергиен одит
 • Проекти, включващи системи за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия.
 • Проекти за възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените нужди на предприятието
 • Проекти за преминаване на по-екологично гориво (смяна на горивна база)
 • Въвеждане на система за енергийно управление
 • Проекти, изпълнявани в приоритетни икономически сектори
10% (за всяха характеристика)

В рамките на настоящата програма са приложими два режима държавна помощ: “Помощ de minimis”  и “Регионална инвестиционна помощ” .

Съгласно правилото de minimis, предприятията могат да получат помощ в размер до 391 166 лв., за период от три поредни финансови години. Правилото de minimis се прилага за:

 • Инвестиции, включени в Списъка на материали и оборудване, допустими за финансиране (с изключение на оборудване за производствени цели);
 • Инвестиции във ВЕИ;
 • Услуги (разходи за изготвяне на енергиен одит, разходи за въвеждане и сертифициране на системи за управление съгласно изискванията на стандартите БДС  EN 16001 (Energy Management Systems/EN ISO 50001, визуализация и одит на проекта).

Всички останали разходи по проекта се финансират съгласно правилата за регионална инвестиционна помощ.