Категории оборудване

 

Предварително одобрени материали и оборудване

LEME Код Описание
. ПОМО
1 Непроизводствено оборудване
1.01 Котли

Котлите се използват за осигуряване на топла вода и пара за отопление и производствени нужди. В сила са следните определения:

 • Стандартен котел: котел, при който по конструкция може да се ограничи средната температура на водата
 • Нискотемпературен котел: котел, който може да работи непрекъснато с температура на подаваната вода от 35 до 40oС, и с възможност за евентуално производство на кондензат в определени случаи, включително и кондензационни котли, които работят на течно гориво
 • Газови кондензационни котли: котел, предназначен постоянно да кондензира голяма част от водната пара, съдържаща се в горивните газове

Коефициент на полезно действие E (%): съотношението между топлинната мощност, предавана на водата в котела, и произведението от нетната стойност на калориите при постоянно налягане на горивото и потреблението, изразено като количество гориво за единица време

 • Коефициентът на полезно действие трябва да е основният критерий за ефективността на новото оборудване
 • Коефициентът на полезно действие трябва да се определя при стандартни условия
 • PN (kW) е номиналната мощност
1.01.01 Парни котли (P[kW]) Списък оборудване

Отоплителните котли се използват за осигуряване на топла вода и пара за отопление и производствени нужди. В сила са следните определения:

Стандартен котел: котел, при който средната температура на водата може да бъде ограничена по проект

Нискотемпературен котел: котел, който може да работи непрекъснато с температура на подаваната вода от 35 до 40°C, с възможност за създаване на кондензат при определени обстоятелства, включително кондензационни котли, използващи течни горива

Газови кондензационни котли: котел, предназначен постоянно да кондензира голяма част от водната пара, съдържаща се в газовете, отделяни в процеса на горене

Коефициент на полезно действие E (%): съотношението между топлинната мощност, предадена на водата в котела и произведението от долната топлотворна способност при постоянно налягане на горивото и консумацията, изразена като количество гориво за единица време

 • Коефициентът на полезно действие трябва да е основният критерий за ефективността на новото оборудване
 • Коефициентът на полезно действие трябва да се определя при стандартни условия
 • PN (kW) е номиналната мощност
още...
1.01.02 Стандартни котли (P[kW]) Списък оборудване

Стандартен котел: котел, при който средната температура на водата може да бъде ограничена по проект

още...
1.01.02.1000037 Стационарни стоманени водогрейни котли на течно или газообразно гориво Списък оборудване още...
1.01.02.1000038 Стационарни чугунени котли на течно или газообразно гориво Списък оборудване още...
1.01.02.1000039 Стенни газови котли Списък оборудване още...
1.01.03 Нискотемпературни котли (P[kW]) Списък оборудване

Нискотемпературен котел: котел, който може да работи непрекъснато с температура на подаваната вода от 35 до 40°C, с възможност за създаване на кондензат при определени обстоятелства, включително кондензационни котли, използващи течни горива

още...
1.01.03.1000040 Нискотемпературни стоманени газови котли Списък оборудване още...
1.01.03.1000041 Нискотемпературни стоманени котли на течно/газообразно гориво Списък оборудване още...
1.01.04 Газови кондензационни котли (P[kW]) Списък оборудване

Газови кондензационни котли: котел, предназначен постоянно да кондензира голяма част от водната пара, съдържаща се в газовете, отделяни в процеса на горене

още...
1.01.04.1000042 Кондензни стенни газови котли Списък оборудване още...
1.01.04.1000043 Кондензни газови котли за подов монтаж Списък оборудване още...
1.02 Котли на биомаса

Котлите на биомаса са проектирани за изгаряне на твърди горива от естествен произход с цел загряване на вода (или за производство на пара) за покриване на производствени нужди или отопление. Котелната инсталация трябва да бъде контролирана от програмируем контролер (PLC). Подаването на горивото може да бъде ръчно или напълно автоматизирано.

Допустими са твърди горива от естествен произход като:

Дървесен чипс, пелети, дървени стърготини, кора от дърво, кампеш (вид тропическо дърво и други отпадъци (суровини) с дървесен произход.

ВАЖНО!

 • Употребата на биомаса от продукти, които са включени в Анекс I от Договора за функциониране на ЕС1 (напр. слама, шлюпки от слънчоглед) е недопустима по настоящата процедура.
 • Употребата на биомаса от горски продукти от микропредприятия е недопустима по настоящата процедура

Коефициент на полезно действие E (%): съотношението между топлинната мощност, предадена на водата в котела и произведението от долната топлотворна способност при постоянно на

1.02.01 Котли на биомаса за производство на пара (P[kW]) Списък оборудване

Котли на биомаса за производство на пара

още...
1.02.02 Водогрейни котли на биомаса (P[kW]) Списък оборудване

Водогрейни котли на биомаса

още...
1.03 Инфрачервени газови нагреватели

Оборудването за лъчисто отопление обхваща продукти, които са специално предназначени за отопление на хора или предмети в пространството под тях чрез инфрачервено лъчение, без директно загряване на околния въздух. Лъчистите нагреватели са широко използвани за отопление на складови помещения, търговски помещения, спортни центрове, фабрики и други сгради с подобни по големина пространства. Лъчистите нагреватели съдържат газова или мазутна горелка, която се използва за нагряване на тръба, конус или плоча, която излъчва инфрачервени лъчи при нагряване. Тези инфрачервени лъчи се фокусират и насочват надолу от рефлектори в самите нагреватели.

Светещият лъчист нагревател (с висок интензитет) и тръбният лъчист нагревател (с нисък интензитет) са основните видове лъчисти нагреватели.

Критерии

 • Температурен КПД Светещ лъчист нагревател > 95 %
 • Температурен КПД тръбен лъчист нагревател > 89 %
1.03.01 Инфрачервени газови нагреватели (P[kW]) Списък оборудване

Оборудването за лъчисто отопление обхваща продукти, които са специално предназначени за отопление на хора или предмети в пространството под тях от инфрачервените лъчи, без директно загряване на околния въздух. Лъчистите нагреватели са широко използвани за отопление на складови помещения, търговски помещения, спортни центрове, фабрики и други сгради с подобни по големина пространства. Лъчистите нагреватели съдържат газова или мазутна горелка, която се използва за нагряване на тръба, конус или плоча, която излъчва инфрачервени лъчи, когато е гореща. Тези инфрачервени лъчи се фокусират и насочват надолу от рефлектори в самия продукт.
Светещият лъчист нагревател (с висок интензитет) и лъчистият тръбен нагревател (с нисък интензитет) са основните видове лъчисти нагреватели.

още...
1.03.01.1000016 Светли системи (високоинтензивни (инфрачервени) газово-керамични излъчватели) Списък оборудване още...