Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"

Във връзка с установяване на зачестили случаи на несъответствие между планирани и изпълнени дейности, НАПОМНЯМЕ, че бенефициентите следва да изпълняват договорите с избраните изпълнители, съгласно условията, записани в тях, както и в съответствие с описаното в договора за безвъзмездна финансова помощ.

В случаите на възникнала необходимост от промяна на договорите с избраните изпълнители (например: отпадане на предвидени дейности, промяна на вида и/или моделите на заложените за закупуване активи, промяна на вида на извършваните услуги и др.), която води и до промяна в договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да информира Договарящия орган и да предприеме действия по промяна и на двата договора. Промените по сключените договори с изпълнители не следва да противоречат на условията, при които е проведен изборът на изпълнител, както и на регламентираните изисквания на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Следва да се има предвид, че при установени несъответствия между планирани и отчетени дейности/оборудване във финален отчет, Договарящия орган може да не одобри част или целия отчет и, съответно, да не признае част или всички  извършени разходи по проекта.